93points
2018 Hartford Court Jurassic Vineyard Chenin Blanc (93V)