91points
Albariño Rías Baixas 2018 Adegas Tollodouro Pontellón